FANDOM


  • T-1  : Ensign Chekov
  • T-2  : Lt. Chekov
  • T-3  : Cmdr. Chekov